ስለምንታይ መስቀል ነኽብሮ

ስለምንታይ መስቀል ነኽብሮ፧ ስለምንታይ ንመስቀል ንስዕሞ፧ ካብ መሰቀልከ እንታይ ንመሃር ፧

መልሲ ናይዚ ሕቶ ብብኃሕ ዓይነት መግለጺ ክወሃብ ይከኣል እዮ። መስቀል ነኽብሮ፡ ሰንደቅ ዕላማና ሰለ ዝኾነ ነፍቅሮን ንስዕሞን።፡ መሰቅል ኃይልና፡ ጽንዓትና፡ ከምኡውን በቲ በጃ ድኃነትና ዝኾነ ደም ቤዛ ዓለም ክርስቶስ ስለ ዝተሓጸበ ነኽብሮን ንስዕሞን፡ መሰቀል ኣካላት መድኃኔ-ዓለም ዝዕረፈሉ ስለ ዝኾነ ንፍቅሮን ንስዕም................. ወዘተረፈ።

ሃገራት ዓለም ሓደ ሰብ ስለ ሃገሩን ህዝቡን ዝተሰወኣሉ ቦታ(እምባ ወይ ኮነ ሜዳ) ብኽብሪ ካብቲ ካልእ ቦታታት ከም ዝሕዝኦን፡ ኣብቲ ቦታ ብምኻድ ስለ ፍቅሪ ሃገር ዝፈሰሰ ደምን ዝተኸስከሰ ኣዕጽምትን እናዘከራ ንፍቅሪ ዜጋታተን ዝተኸፈለ ዓቢ ክብሪ ከም ዝህብኦ ምስክር ዘድልዮ ኣኮነነን። ንሕናውን መስቀል ስለ ፍቅሪ ስባት ዕሽር ዝተኸፍለሉ መርገጽ እግሪ ጐይታ ዓለም ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ነፍቅሮን ንፈትዎን።

ኣብ መሰቀል ካብ ዝተወሃበና ሓደ ካብ ዓበይቲ ህያባት ፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። መስቀል ክንዝክር ከለና ክርስቶስ መድኃኔ-ዓለም ንስለ ደቂ ሰባት ዝተቀበሎ ጸዋተ መከራን፡ ብደመ እቲ ኵቡር ዋጋ ገንሸል ፋሲካና ነፍስና ሓንሳብን ንሓዋሩን ከም ዝተዓደገት ይስወጠና። ኣብ መስቀል እታ ጸግዕናን እምባናን ዝኾነታ ወላዲተ ፀሐየ ጽድቅ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን  ድንግል ማርያም ከም ዝተወሃበትና ንዝክር፡ በዚ ከኣ ንመስቀል ነፍቅሮን ንስዕሞን።

ኣብ መሰቅል ሓደ ዓቢ መንፈሳዊ ሰነ-ምግባር ካብ ኣዴና ድንግል ማርያም ንመሃር። ንሱ ከኣ ዘየቋርጽ ትሕትና እዮ። ኣደ ብርሃን ኣደ ኣምላኽ ንክንሳ ፈጺሙ ዘይተለወጠን ዘየቋረጸን ትሕትና ነበራ። ካብ ኵሎም ደቂ ሰባት ከም ድንግል ማርያም ዝበለ ትሕትና ዘለዎ የልቦን። ልዕሊ ኵሉ ፍጥረት ክሰቅላ ዝኽእል ንኣምላኽ ናይ ምውላድ ክብሪ ክትጸውር ዘብቅዕ ትሕትና ነብበራ። ትዕቢት ንፍጽማን  ዝተባህሉ እኳ ዘውድቅ ክሳብ ፍጻሜ ሕይወት ዘይገድፍ ፈተና እዮ።

ብኣስካላ ቅድስና ናብ ሰማይ ብዙኃት ቅዱሳን፡ ቁሩብ ምስ ተረፎም ብትዕቢት እዮም ዝወድቁ። ክብሩን ጸግኡን ምስ በዝሐ ጠባዮ ዘይቅይር ሰብ የለን። እኳ ደኣ ሓደ ኣቦ “ ፀጋን ክብርን ኣይትሃበኒ። ጸጋን ክብርን እንተሂብካኒ ኸኣ ንዕኡ ክጸረሉ ዝኽእል ትሕትና ሃበኒ” ኢሉ ክሳዕ ምልማን በጺሑ እዮ። ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ማንም ዘይበጽሖ፡ ክበጽሖ’ውን ዘይከኣሎ ክብሪ ሒዛ ብልሳን መልእኽቲ እናተመስገንት እንከላ ንሓንቲ ሰከንድ  እኳ ከም ቋሕ ሰም ዓይኒ እኳ ኣይተመክሐትን።

ቅዱስ ኤፍሬም “ብትሕትና እትዛረቢ እምባ” ኢሉ ዘመስገና ንቅድስት  ድንግል፡ ከም እምባ ልዕል ዝበለት ክንሳ ንርእሳ ከም ዓሚቁ ስንጭሮ ኣትሒታ “ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታ (ኣምኃ) እንታይ ኮን ይኸውን፧” ኢላ ብልባ ሓሰበት። በዚ ትሕትና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ኸኣ ኣዚና ንድነቅ። “ ኦ ድንግል ከምዚ ዘለ ናይ ምሥጋና ሰላምታ/ኣምኃ/ ከመይ ዘይግብኣኪ፡ እቲ ዝተሓረኽዮ፡ ንፈጣሪ ሰማይ ምድርን ክትወልዲ ‘ዶ ኣይኮንክን፧ ንእሳተ መለኮት ጼርኪ፡ ሰማይ ምድርን ዘይከኣልዎ ክኢልኪ፡ ከምዚ ዝበለ ኣምኃ ከመይ ዘይግብኣኪ፧ እናበለ ከኣ የመስግና።

ንኣምላኽ ካብ ትጸንስ ኣትሒዛ ልዕሊ ኵሎም ፍጠረታት ዝሰርዓ ክብሪ ረኺባ እንከላ፡ ንኻልኢት እኳ ኣይተዓበየትን። ብሠለስተ መንገዲ ማለት፡ ብሓሳብ፡ በዘራርባኣን ብግብራን ትሕትናኣ ርኢና ኢና። ሰማያዊ መልኣኽ ተዓጢቁ እናኣመስገና እንከሎ፡ እዚ” ነዚ ናይ ሰላምታ ኣምኃ ከመይ ክቕበሎ፡ እኽእል፧” ኢላ ብልባ ብልባ ብምሓሳብ(ብሕሊና) ትሕትቲ(ትሕቲ) ከም ዝኾነት ኣርኣየትና። ብኣዘራርብኣ ከኣ ቅድሚ ጽንሲ ኮነ ድሕሪኡ “ እኔኹ ኣነ፡ ውርደት ባርያኡ ርእዮ እዮ እሞ “ እናበለት ንነብሳ ጸወዓታ። ቅዱስ ያሬድ ” እንዘ አመቱ እሙ ረሰያ” ከም ዝበላ፡ እግዚአብሔር ባርይኡ እንከላ ኣዲኡ ገበራ። ንሳ ኣዲኡ እንክንሳን ንርእሳ ባርያ ገበረት።
ኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብትሕትናን ብፍጹም ፍቅርን ክሳብ ነምልኸካ ኣይትመንነናን ኣይትግደፍናን።

መብኃሕቱኡ ትሕዝቶ እዚ ጽሑፍ ካብ ቃና-ዘገሊላ ትብል መጽሓፍ ናይ ዲ.ሄኖክ ኃይለ ብዲ.ኣዶኒያስ ብርሃን ዝተተርጎመት ኣብ ገጽ 37፡ 38፡ 39 ይርከብ።

ኣከ

Post a comment

You must be logged in to post a comment.