5. ደብረ ዘይቲ 5ይን ናይ መወዳእታ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።   

ካብ ዝሓለፈ ዝቀጸለ

 ሕራይ እዝስ፣ ነታ ንሱ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ብደቂ ሰባት ከይትፍለጥ ምግባሩኸ ንምንተይ እዩ እንተባህለ፥ ንሰባት ጥቕሚ እዩ። ነጊሩ እንተዝኸውን ነይሩ ሰባት ምጽኣቱ ኣትዩ እዩ ብዝብል ሻቕሎት ካብ ሥጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ሥራሕ በኺርና ንቐቢጸ ተስፋ ምተቃላዕና፥ እዚ ታህዋኽ ካባናወይውን ካብ'ቶም ካብ ሓቂ ከስድዑና ዝስለፉ ሓሰውቲ ክልዓል ይኽእል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣመልኪቱ «ብትንቢት ኮነ ብወረ ወይካባና ከም ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ብምምሳል፥ "መዓልቲ ጐይታ መጺኣ እያ፥ ብምባል ብቐሊሉ ኣይትረበጹን ኣይትተሃወኹን። ክሕደት ቅድሚምምጽኡ፥ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ፥ እቲ ንጥፍኣት ዝተመደበ፥ ከይተገልጸ፥ መዓልቲ ጐይታ ኣይትመጽእን እያ እሞ፥ ሓደ እኳ ብገለ ነገር ኣየስሕትኩም። »ኢሉ ኣሎ። 2ተሰ22-3። እወ ዕላማን ኣድላይነትን ናይ ምጽኣት፥ ከምኡ ድማ ንሕና ንምጽኣት ከመይ ዚዓይነቶም ሰባት ኮይና ክንጸንሕ ከምዝግባእ ፈሊጥና ደኣ ኩሉ ግዜ ክነቅሕ የድሊ እምበር ምርባጽን ምህዋኽን ግቡእ ኣይኮነን። 

በቲ ካልእ ወገን፥ ገና እዩ ኢልና ድማ ነቒሕና ካብ ምድላው ንድኅሪት ምበልና፥ ከምተን ኃሙሽተ ዓያሹ ደናግል ከኣ ምደቀስና ነይርና ጥራይ ዘይኮነሰባት ኣቐዲሞም ብንስሓ ሕይወት ተሓጺቦም ከይዳለዉ ከም ኣብ ዘመነ ኖኅ ገና እዩ ዝብል ከንቱነት ሓሳብ ኣብ ልቦም ስኢሎም ብኽፍኣትንብምብላዕ ምስታይን ጥራይ ከም ዝጽመዱ ዘተባብዑ፥ በዚ ከኣ ሰባት ካብቲ ሓቅን ቅኑዕን መገዲ ወጺኦም ክወናበዱ እምበር ብንስሓ ክዳለዉ፥ ኩሉግዜ ብንቕሓት ክመላለሱ ዘይገብሩ ሓሰውቲ  ከም ዝለዓሉ ዝተገልጸሉ ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ «ኣቱም ፍቁራት፣ እቲ ቐደም ብቕዱሳን ነብያትዝተነግረ ቃልን፥ ብሓዋርያትኩም ዝረኸብኩምዎ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ትእዛዝን እናኣዘኻኸርኩ፥ ቅኑዕ ሓሳባት ክህልወኩም እየ ዝጽዕር ዘለኹ። ኣብተን ዳኅሮት መዓልታት ብኽፉእ ፍትወት ሥጋኦም ዚመላለሱን ዘላግጹ መላገጽትን ከም ዝመጹ ቕድሚ ኹሉ እዚ ፍለጡ። ንሳቶም "ተስፋ ምጽኣቱደኣ ኣበይ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝሞትላ መዓልቲ፥ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ኂዙ ኩሉ ኸምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ኪብሉ እዮም።ድኅሪ ምባል፥ ነቶም ፍቁራቱ ማለት ነቶም መልእኽቱ ዝሰደሎም ዘሎ ኣመንቲ ድማ ንኹሉ ኣጠቓሊሉ ከምዚ ይምልሰሎምን ይመኽሮምን÷" ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ ዓመት፥ ሽሕ ዓመት’ውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ፥ እዛ ሓንቲ እዚኣ ኣይትረስዑ። ጐይታስ ኩላቶም ናብንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ኺጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ፥ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ተስፋ ምጽኣቱ ደኣ ኣበይኣሎ ዝብሉ ዝድንጊ ዚመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጉን እዩ። መዓልቲ ጐይታ ግና ከም ሰራቒ ኾይና ኽትመጽእ እያ፥ ሽዑ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለኺኃልፍ እዩ፥ ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ኪመክኽ እዩ፥ ምድርን ኹሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ኪነድድ እዩ። እዚ ኹሉ ኸምዚ ኢሉ ዚጠፍእ ካብ ኮነ፥ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዚግብኣኹም

    "ነታ ኣምላኽ ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸቤኹምን እናኣቀላጠፍኩምን ብቕዱስ ሕይወትን ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ክትነብሩ እዩ ዚግብኣኩም። እታመዓልቲ እቲኣ ሰማይ ብሓዊ ኸም ዚጠፍእ፥ ፍጥረት ሰማይ ከኣ ብረስኒ ኸም ዚመክኽ ክትገብር እያ። ንሕና ግና፥ ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዚነብረሉሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና። ስለዚ ከኣ ኣቱም ፍቁራተይ፥ ነዚ እናተጸቤኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘለኩምኮይንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ። እቲ ጐይታና ንኸድኅነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግሥቲ ሕሰቡ። ኣሜን።” 2ጴጥ.31-15

  ነስተውዕል ቅዱስ ጴጥሮስ "ተስፋ ምጽኣቱ ደንጉያ ዘይኮነስ ንሕና ንንስሓ ስለ ዝደንጎና እዩ። እዩ ዝብለና ዘሎ። ጐይታ ከኣ ናትና ጥፍኣት ዚፈቱኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ንንስሓ ትዕግሥቱን ኃልየቱን ዘርእየና ምህላው የነጽረልና ኣሎ። እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኮይና ክነብር ከም ዝግባኣና ድማ ከምዚእንሰምዖ ብግልጺ  ነጊሩና እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጾም፥ ጸሎት፥ ስግዳን፥ ምጽዋት ብሠናይ ዘበለ ኹሉ ተግባራት ተጸሚድና፥ ብሓፈሻ እምነትንግብርን ከም ነፍስን ሥጋን፥ ከም ሓውን ሓጺንን ኣዋሃሂድና ብምሓዝ ከምተ ኃሙሽተ ለባማት ድናግል ምስ መብራህትና ነቒሕና ምእንቲ ክንጸንሖእዩ። ጐይታ ኩሉ ግዜ ፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፥ ተጠንቀቑ፥ ኣስተውዕሉ፥ እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ፥ ንቕሑ፥ተዳለው……ወዘተረፈዝብሉ ናይ ኣጽንዖ ቃል መልእኽቲ ዘለዎም ደጋጊሙ ክጠቕሶም እንሰምዖ ምእንትዚ እዩ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ነቒሕና ድልዋት ኰይና ክንርከብ ቀንዲመልእኽቲ ናይዛ ዕለት እዩ።

«ካልእ ጐይታ ናይ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱን ከምኡ ድማ ተስፋ ምጽኣቱን በቲ ሽዑን ቅድሚኡን ዝኸውን  ዘርዚሩ ድኅሪ ምንጋር ኣብ መወዳእታ እቲ በብግዜኡ ምግቦም ኪህቦም ኢሉ ጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ  ዝሸሞ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ ዝበሎ ቃል እዩ። ማቴ.2445-51። እዚ ኣብ "ገብር ኄርእኳ ብመጠኑ ዝጥቀስ እንተኾነ፥ ኩላትና ክንምልሶ ዘሎና ንኹላትና ዝምልከት ሕቶ እዩ።
 
 
ትርጉሙ፣"
     
እዚ ኣገልጋሊ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ሰብጸጋ ሃብታማት ምሳሌ እዩ። እቶም ሥድራ ቤት ተባሂሎም ዘለው ከኣ ናይ ድኻታት ምሳሌ እዮም። እቲ ጐይታኢሉዎ ዘሎ ድማ ባዕሉ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ከኣ ጐይታ ንሰባት ምድራዊ ሃብቲ ዚህቦም ኣብ ልዕሊ ድኻታት ምሻሙ  ዘርኢ እዩ። ስለዚ ጐይታ ንስኻትኩም ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ሰዓት ክመጽእ እዩ እሞ ፣ እቲ ጠምየ ክብልዎ እናኣብልዐ፥ ጸሚአ ክብልዎእናኣስተየ፥ ዓሪቐ ክብልዎ እናኸደነ …በብግዜኡ ምግቦም ክህቦምን ክሕብሕቦምን ኢለ ኣብ ልዕሊ ሥድራ ቤተይ (ድኻታትዝሸምኩዎ እሞ ነቒሑነዚ ክፍጽሞ ዝረኽቦ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ ንምባሉ ዘርኢ እዩ። ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒስናዮ ከም ዘሎና ኣብ ምጽኣቱ እንታይ ኢሉብምሕታት ፍርዱ ከም ዝህብ ንዘክር። መልሱ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዝምለስ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍና ሕጂ ክንምልሶ ዝግብኣና ቃል እዩ። ምናልባትሃብታማት ይብል ስለዘሎ ገለ ኣነ ሃብታም ኣይኮንኩን ዝብል ሓሳባት ይመጸና እሞ ነዚ ሕቶ ከም ዘይምልከተና ጎሲናዮ ክንሓልፍ ንኽእል ንኸውን፥ ግና ቅዱስ መጽሓፍና ብኽልተ ሳንቲም’ውን እዩ ጸዊዕና። ስለዚ ምኽንያት ከነቕርብ ንኽእል ኢና ግናኸ ዘይጠቅምን ፍረ ዘይርከቦን እዩ።

ካልእ’ውን፥
           "
እቲ በብግዚኡ ኪምህሮምን ንስሓን ቁርባንን ኪህቦምን  ኢሉ ጐይታ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝሸሞ እሞ ብእኡ ነቒሑ ክፍጽሞ ዝጸንሖእሙንን ለባምን ካህን መምህረ ንስሓ መን እዩ ንምባሉ ዘርኢ እዩ። ሕጂውን መልሱ ናባኹም። ዝምለስ ከኣ ሕጂ እምበር በታ ሰዓት እቲኣ ኣይኮነን። 
      
ምናልባት ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ገለ ወገናት ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና፥ ብዘይካ ኣቦ በይኑ፥ ናይ ሰማይ መላእኽቲኾኑ ወልድ ኾነ፥ ሓደ እኳ ዚፈልጣ የልቦን። »ስለ ዝበሎ "ሎቱ ስብሐትክርስቶስ ዋላ ኣይፈልጣን ኢሎም ዚከራኸሩ ኣይተሳእኑን። ኣብ ብቅዱሳትመጻሕፍቲ ከም ዝተነግረና ካብ በዘፈቀደ ኣፍካ ከፊትካ ምዝራብ፥ እትብሎ ምእንቲ ክትፈልጥ ኣፍልጦውን ክትረክብሲ መጀመርታ ልብኻ ኸፊትካ፥ ኣእምሮኻ ኣዳሊኻ፥ እዝንኻ ጸሊኻ ብቅኑዕ ሕልና ምንባብን ምስማዕን፥ ኣንቢብካ ሰሚዕኻ ከኣ ብልቢ ምስትውዓል የድሊ። ከምዚ እንተ ደኣ ገይርካንስሕተት ኮነ ሓደጋ ኣይትቃላዕን። ምርድኡ ዝሰኣንካዮ ከኣ ምሕታትን ጸሎት ምግባርን። ካብዚ ዘሊልካ ናይ ባዕልኻ መደምደምታ ምሃብ ግንመወዳእታኻ ንሰብ ቅንዕቲ እትመስሎ መገዲ ኣላ፥ መወዳእታኣ ግና መገዲ ሞት እዩ። "ከም ዝተባህለ። ምሳ.1412ምሳ1625። ንስኻ’ውንዕጫኻ እዚ እዩ ዝኸውን።

 ወልድ"ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ዝብል እንተሎ’ውን።  ወልድ ስለዝተባህለ ዲዩ ወይስ እቲ መጺኡ ዝነበረ ዳግም ተመሊሱ ድማ ንሕያዋንንምዉታንን ክፈርድ ዝመጽእ፥ ቅድሚ ምምጽኡ ስለ ዝፍጸም ነገራት ኩሉ ፈሊጡ እውን ኣቐዲሙ ዝነገረስ፥ ስለ' ሰዓት እቲኣ ኣይፈልጥን እዩ ኢልካስለ ዝተባህለ ድዩ  መልሱ ምስ እንርእዮ ግና "ወልድ"ስለ ዝበለ እንተ ኾይኑ ኣዳም’ውን ወልድ ተባሂሉ እዩ። ሉቃ.338። 

ኣይፈልጥን ዝብል እምነት እንተሎኻ ከኣ፥ ስለ እምነትካ ዘይኮነ ስለ ሓቁ ብዝተጻሕፈ እቶም ኣብ ዝወዓሎ ዝወዓሉ፥ ኣብ ዝሓደሮውን ዝሓደሩ፥ንትምህርቱ ብኣእዛኖም ሰሚዖም፥ ኣምላኻዊ ተኣምራቱ ከኣ ብኣዕይንቶም ርእዮም መንነቱ  ብጽጹይ (ፈልዮም)
ፈሊጦም  ደቀ መዛሙርቱ ዝመስከርዎ ሓቂ ክንነግረካ።
    
v እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከኣ÷
"
ኩሉ ከም እትፈልጥ ሓደ እኳ ኺሓተካውን ከም ዘየድልየካ ሕጂ ፈለጥና።ዮሓ.1629-30

«ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሠዊሩ ዘሎ።» ቆላ.23

ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ሓሳባት ኩሉ ከም ዝፈልጥ ድማ እንሆ ከምዚ ተነጊሩ ኣሎ÷
     " 
ነቲ ኢየሱስ …ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ  ብዙኃት ሰባት ብእኡ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ንኹሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ማለት ኣብ ተኣምራትዝተመስረት ግዝያዊ እምነት ዝገበሩ እምበር ባህርየ ኣምላኽነቱ ፈሊጦም ዝኣመንዎ ከም ዘይኮኑ ይፈልጦም ነበረ እሞ፣ ኣይኣመኖምን። ብተኣምራትዝኣምን ብተኣምራት ከኣ ይጠፍእ፡ ይብሉ ሊቃውንት። ከመይሲ ተኣምራት ንዘለካ እምነት ዘጽንዕ እምበር መሠረታዊ ናይ እምነት ሚዛን ስለዘይኮነ። ማር.1620። 

ቀጺሉ እቲ ቃል "ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኸኣ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ኪምስክረሉ ኣየድለዮን ነበረ።"ይብል። ዮሓ.223-25

ኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ በሎ፥ መዝገብ (ምንጪፍልጠትውን ኣብኡ ካብ ኮነ፥ ልብን ኰላሊትን ዝምርምርን ዝፈልጥን ከኣ ሓደእግዚአብሔር ምዃኑ ካብ ኣመንካ።1ተሰ.24 እዚ ድማ ኣብ ክርስቶስ ካብ ሃለወ፥ ከመይ ኢልካ ደኣ ነታ ባዕሉ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትንኣይፈልጣን እዩ ትብል ኣሎኻ "ብዘይካ ኣቦ በይኑስለ ዝበለዶ ትኸውን "ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና።"ዮሓ.1030። "እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኹሉ ናተይእዩ።"ዮሓ.1615። ዚብሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ከኣ  ኣለው እዮም። 

ከም ኣባሃላኻ "ኣቦ ዝፈልጦ ወልድ ዘይፈልጦ ወይውን ወልድ ዘይፈልጦ ኣቦ ግን ዝፈልጦ እናሃለወ፣ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና” ወይውን እቲ ናይ ኣቦይዘበለ ኹሉ ናተይ እዩ። ምባል ትርጉም ዝህብዶ ይመስለካ መረዳእታኻ ካበይ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኹሉ ናተይ እዩ ምባሉ፥ እቲ ፍልጠት ናይኣቦ ናይ ወልድ ፍልጠት’ውን ምዃኑ ዘረድእ ምዃኑ ኣርጊጹ እንዳነገረ ንምንታይ በዚ ዘይተረዳእኻዮ ብዙኅ ክትፈልጦ ዝግብኣካ ዝተረፈዘይተረዳእካዮ ነገር ከም ዘሎ፥ ኣብ ጌጋ ምህላውካ ኣስተውዕል እሞ፣ ኣብ ጉጉይ መገዲ ምህላውካ ፈሊጥካ ተመልሰ ግዜ ከይዓረበ።።

ነዚ ቃል ዝመስል ሓያሎ ስለ ዘሎ ንኹሉ ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ጥቕሲ ተበጊስና ብዝሓጸረ መልክዑ ብሠለስተ መገዲ ንመልከቶ÷

     መጀመርታ÷
      «
ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና፥ብዘይካ ኣቦ በይኑ፥ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወልድ ኾነ፥ሓደ እኳ ዚፈልጣ የልቦን»ማለት ነታመዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ብጀካ ሓደ እግዚአብሔር ባዕሉ ካብ ፍጡር ወገን ክፈልጣ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ዝገልጽ መልእኽቲ እዩ ዘሎዎ። ምኽንያቱ እዚ ናቱ መደብ ጥራይ ስለ ዝኾነ። ግ.ሓዋ.17። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብባህሪዩ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እዩ።ዮሓ.11-3 ፍሊ.26። ስለዚ "ወልድ"ተባሂሉ ዘሎ ንኣዳምን ዘርኡን ዘመልክት እዩ ንብል ኣሎና ማለት እዩ። ነዚ ከኣ ልዕሊኡን ትሕቲኡን ዘሎ ንባባት ርኢና ክንርድኦእንኽእል ሓቂ እዩ። ብፍላይ « ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና፥ ብዘይካ ኣቦ በይኑ፥ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወልድ ኾነ፥ ሓደ እኳዚፈልጣ የልቦን።» ድኅሪ ምባሉ፥ ንኣብነት ነቲ ኣብ ዘመነ ኖኅ ዝኾነ ኣምጺኡ፥ ብናይቶም በቲ ግዜ ዝነበሩ ሰባት እናናጻጸረ ምግላጹ ዝያዳ፥ እቲ "ወልድ ኾነዝብል ቃል ንዓና ንደቂ ሰባት ዝተነግረ ወይውን ዘመልክት ምዃኑ ንጹር ይገብሮ። ማቴ.2436-39

 ካልኣይ÷
            
ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ "ነቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባሕርይ ሰብነቱ ምኽንያት ክህብ ኢሉ እዩ እምበር ኅቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑኣይኮነን።ከም ዝበሎ። ሃይኣበው ዘቅዱስ ቄርሎስ 753,7932። ባሕርየ ኣምላኽነቱን ነገረ ተዋህዶቱን ንምርዳእን እዩ። ከመይ እንተበሉ፥
ክርስቶስ ኣቐዲሙ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ "ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ሓቲትዎም ከም ዝነበረ። ማቴ.1613። ዓለም መንነቱ ብዝግባእትፈልጥ ኣይነበረትን እሞ፥ ሕጂ ከኣ ናይ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱን፥ ናይ ምጽኣቱን ምልክታቱን ከይኮነ ኣቐዲሙ ካብ መጀመርታ ክሳዕ ዕለቱዘርዚሩ ይነግሮም ብምህላው፥ "ኣነ ኣቐዲመ ነዚ ኹሉ ይነግረኩም ኣለኹ።እቲ ቅድሚ ትሥብእት ኩሉ ዘይፈልጥ ዝነበረ ለቢሰዮ ዘለኹ ሥጋብተዋህዶ ምስ ባሕርየ መለኮተይ ሓደ እንተዝይገብሮ፥ ከምቲ ሰባት ዝርእዩኒ ተራ ሰብ (ዕሩቅ ብእሲእንተ ዝኸውን ነዚ ከመይ ጌረ ፈሊጠይነግረኩም ኣለኹ መላእኽቲ ኾኑ ወዲ ሰብ (ኣዳምነዚ ነገር ክፈልጡ ኣይተዋህበን ንምባል እዩ። እዚ ከኣ ቅኑዕ ሕልና ዘለዎ እቲ ቃል ዝያዳ ባሕርየኣምላኽነቱ ዘጉልሕ እምበር ዘይምፍላጡ ዘርኢ ኣይኮነን።

ሣልሳይ÷
      "
ብዘይካ ኣቦ በይኑ ከም ዝበሎ እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ብአብ ልብነት ደኣ ተሓሲባ ኣላ እምበር ብወልድ ቃልነት ኣይወጸትንንምባል እዩ። እዚ ከኣ ምሥጢረ ሥላሴ ክንምሃር ይዕድም። እዚኸ ከመይ እዩ እንተበሉ፥ ሥላሴ ሠለስትነት፥ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽማለት እዩ። ብስም፥ብኣካል፥ ብግብሪ ሠለስተ፥ ብሥልጣን ብፍቓድ ብባሕርይ  ብህልውና ብመለኮት ድማ ሓደ እዮም። ሓደ እናሃለውሠለስተ፥ሠለስተ እናሃለው ሓደ እዮም። ብኣካል ሠለስተ ይኾኑ ብመለኮት ግና ሓደ ይኾኑ።ከም ዝበሉ (ሠለስቱ ምእት አበው ሊቃውንት)። ሓደነቶም ንሠለስትነቶም ከይጠቕለሎ፥ ሠለስትነቶም ድማ ንሓደነቶም ከይፈለዮ ብሓደነትን ሠለስትነት ጸኒዖም ዝነብሩ ማለት እዩ። ብአብ ልብነትይሓስቡ፥ ብወልድ ቃልነት ይዛረቡ፥ ብመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ከኣ  ህያዋን ኮይኖም ይነብሩን። ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ልቦም አብ እዩ። ናይ አብን መንፈስ ቅዱስን ቃሎም ወልድ እዩ። ናይ አብን ወልድን እስትንፋሶም መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ነዚ እንተ ደኣ ተረዲእና ቃሉ ግልጺክኾነልና እዩ።
ሰብ ለባዊትፍልጠት)፥ ነባቢት(ቃል)፥ ህያዊት (እስትንፋስ)
ዝበሃሉ ሠለስተ ባህርያት ዘለዋ ነፍስ ዘለዎ ፍጡር እዩ። በዚ ከኣ ሥላሴ "ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ኢሎም ከም ዝፈጠርዎ፥ ንኣምላኹይመስል። ዘፍ.126-27 ርዱእ ንምግባር ናብ ኣርእስትና ንመለስ እሞ፥"ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ብልቡ ፈሊጥዎ ብቃሉ ግን እንተ ዘየውጽኦ፥ በዚነገሩ ኣይፈለጦን ኣሎዶ ክበሃል ይክኣል እዩ ያእ ኣይፋሉ ኣይበሃልን። ሰባት’ከ ነቲ ንሱ ዝፈልጦ ኣብ ልቡ ዘሎ ክፈልጥዎዶ ይኽእሉ ያእ፣ ኣይፋሉክፈልጥዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ከምቲ ሓደ ሰብ ንሓሳባት ገዛእ ርእሱ ዝፈልጦ ካልኦት ሰባት ግና ክፈልጦ ዝኽእል ዘየልቦ «ነታ መዓልቲ እቲኣንነታ ሰዓት እቲኣን ግና፥ ብዘይካ ኣቦ በይኑ፥ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወልድ ኾነ፥ ሓደ እኳ ዚፈልጣ የልቦን። »ዝበሎ ከኣ ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታሰዓት እቲኣን መላእኽቲ ኮነ ሰባት ካብ ፍጡር ወገን ክፈልጣ ዝኽእል የልቦን ይብል ምህላው ንርዳእ። እቲ ሰብ እቲ ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ብቃሉስለዘየውጽኦ ኣይፈልጦን ከም ዘይበሃል ከኣ፥"ብአብ ልብነት ደኣ ተሓሲባ ኣላ እምበር ብወልድ ቃልነት ኣይወጸትን ንዝበሎ ድማ ነታ መዓልቲ እቲኣንነታ ሰዓት እቲኣን ወልድ ኣይፈልጣን ማለት ከም ዘይኮነ ርዱእን ግልጺ እዩ። ልብና እንተኸፊትናዮ ነዚ ንኽንርድኦ ኣየጸግመናን እዩ። ኣምላከ ቅዱሳን ኣዕንተ ልቦናና ይኽፈተልና። ነቶም መንገዶም ሲሒቶም ዘለው ከኣ ይምለሰልና።

      እምበኣርከስ ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዚመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ማቴ.2442 

  ኣምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ንቕሓቱን ኃይሊ ጸጋኡን ይሃበና ኣሜን

   ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና አሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.