ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ

ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር
እሬሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ
ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ።
መዝ.። 16፣ 5። 

ወንጌል ሉቃ.2413-33 ..2131-ፍጻሜ 2ይቆረ.211-ፍጻሜ። 2ጴጥ.314-ፍጻሜ።
ቅዳሴዲዮስቆሮስ 

  ወበይቲ ዕለት እንዘ ይሀውሩ ክልኤቱ አርድዕት እምውስቲቶሙ   ወንጌል ሉቃ.2413-33  

“ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከም ኢያእምርዎ ።
 ከየለልይዎ ግና  ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ።”  ሉቃ. 24፣16። 

እንሆ ኸኣ በታ መዓልቲ እቲኣ ኽልተ ክልተ ካብ ቅዱሳን አርድዕት ካብ ኢዮርሳሌም ስሳ እስታድዮስ ዝምርሓቑ ወጺኦም ካብኤማሁስ እትብኃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ።  ዕላሎም ከኣ ብዛዕባ ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምትንሥኡ፣ ካብቅዱሳት ኣንስት ናብቲ መቓብር ከይደን ዝረኣዮኦን ዝሰምዖን፣ ቅዱሳን መልኣኽቲ ሕያው ከምዝኾነ ከምዝተንሥአ ዝነግሮምን ኩሉእቲ ዘጋነፈ ነገራት ነሓድሕዶም እንዳተዘራረቡ እዮም ዝጎዓዙ  ዝነበሩ። 

ቀልዮጳን እቲ ካልኣይ ከኣ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ከምዝነግረና ባዕሉ ወንጌላዊ ሉቃስ እዩ ይብለና።  እዞም ክልተ ቅዱሳን ካብታብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትምሰል ኢዮርሳሌም እንዳረሓቑ እዮም ዝኸዱ ኔሮም። ዕላሎም ሓሳባቶም ግና ብዛዕባ ኣምላከ ቅዱሳንመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝነበረ  ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኣብቲ መገዶም ሓቢሩ ምስኣታቶም ክኸይድጀመረ። ከምቲ  “ ብስመይ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮንኩም ብስመይ እንተተኣከብኩም ኣነ ከኣ ምሳኻትኩም እየ።” ኣብ ማቴ.1820ዝበሎ። ዕላሎም ሓሳባቶም ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ ስለዝነበረ ኣብ ማእለሎም ተረኺቡ።  ከየለልይዎ ግና  ኣዒንቶም ተሰዊረንነበራ  ወኃቢ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ብሞቱ ናትና ሞት ናብ ትንሣኤ ከምዝለወጠ ኣይኣመኑን። ብሞቱ ትንሣኤ ከምዝገለጸ’ውንኣይተረድኦምን  በኩረ ትንሣኤ ንዝዀነ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየለለይዎን።  ኩሉ ግዜ ምስኦም ዝነበረ  ብሥጋንብነፍስን ዝመገቦም ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን።  ኣብ መገዲ ከለዉ እንታይ እዩ ዘዛርበኩም ዘሎ ኢሉ ምስ ሓቶቶም መድኃኒ ዓለምኢየሱስ ክርስቶስ “ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ዘድኅን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ኔርና።ሉቃ. 2421 ብምባል እዮም  ናይ ተስፋምቁራጽ ዘረባ ዝተዛረብዎ  እዚ ከኣ እምነቶም ስለዝደኸመ  ንክርስትና ይሰብክዎ እምበር ክነብሩዎ ኣይጀምሩን  ቀዲሙውን ንኹሎም ሓዋርያት ከምዝትንሥእ ብዝተፈላለይ መገዲ ሓቢሩዎም እዩ። 

  1. “ ካብ ሙሴን ኩሎም ነብያትን ሒዙ ከኣ እቲ ብዛዕብኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ኺትርጎመሎም ጀመረ።” ሉቃ.2427 ብዘይምስትውዓሎም ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ድኽመት እምነቶም እንዳረደአ ኩሉ ኣብርሂ ምስ ደጊሙ ገሊጽሎም። 
  2. ባዕሉኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከምዝትንሥእ ብዙሕ ግዜ ኣምኂርዎም እዩ። ዮሓ.1616ዮሓ.1617
  3. ቅዱሳንኣንስቲ ኣብ ኣፍ መቓብር ዝተረኸብኦ ቅዱሳን መልኣኽቲ ከምዝተንሥ ነጊሮመን መጺኤን ከምዝነገርኦም። ሉቃ. 241 – 11
  4. ናይቅዱስ ጴጥሮስ ወሪዱ ኣብ መቓብር ምስክርነት ቅዱሳት ኣንስቲ ከምዝጽንዐ። ሉቃ.2412  እዚ ኽሉ እንዳፈለጡ ግናእምነቶም ግና ድኹም እዩ ዝነበረ። ነዚ  እዩ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝደኸመ እምነቶም ከበርትዖ ምስኦም ዝነበረ።

 “መሰዩ እዩ እሞ ጸሓይውን ዓሪባ እያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ። ንሱ ከኣ ምሳኣታቶም ኪሕእደር ኣተወ። እቶ ኢሎምዓዲሞሞ እሞ።  ኣትዩ ነቲ እንጌራ ባሪኹ ቆሪሱውን ምስ ሃቦም። ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ። ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ።”  ሉቃ.2432

ሙሉእ መዓልቲ ተጓዒዞም ኣብ ጸሓይ ዕራብ እዮም ኣላልየሞ። 

ቅዱሳን መጽሓፍቲ ኪትርጉመሎም ከሎ ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን   በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢዮርሳሌም ከኣተመልሱ ይብለና። ኩሉ ነገር ምስ ተረድኦም ብዘይ ወዓል ሕደር እዮም ናብ ኢዩርሳሌም ተመሊሶም። ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሶም።

ካብዚ እንታይ ንምኃር ? 

  ክርስትና እንነብሮ ሕይወት እምበር ንሰብኮ ጥራሕ ኣይኮነነ። ስብከትና ብቃልን ተግባር ምስ ኰነ እዩ ክርስትና ዘብሎ። ኰንካምንባር  በጃ ምዃን፣ ሽዑ እዩ ጣዕሚ ክርስትና ኣብ ሕይወትና ዝፍለጥ። ሽዑ ከኣ ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉድ ንበሃል።

  ክልተ ወይ  ሠለስተ ኮይና ብስም ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንእከብ። ኩሉ ግዜ ኣብ ማእከልና ኣምላኽናመድኃኒና ኢየሱስ ምሳና ከምዝኅሉ። ክልተ ካብ ቅዱሳን ሓዋርያት ዕላሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ስለ ዝነበርረ እዩ ኣብ ማእከሎምዝተረኸበ። ንሕና’ውን ሎሚ ዕላልና እንታይ ኢዩ? ብዛዕባ መን እዩዝበዝሐ ግዜና ምስ መን ኢና እነዕልል? ካብተን ዘለዋና ዕስራንኣርባተን ሰዓታት ክንደይ ሰዓት ኮን ምስ ኣምላኽና ነዕልል ንኸውን? ወይ ነገረ እግዚአብሔር ንነግርን ንሰምዕን ንኸውን ? እቲዝጎድለና ኪምለኣልና ዕላልና፥ ሓሳባትና፥ ነገራትና ኩሉ ብነገረ እግዚአብሔር  ክኸውን ከምዝግባእ ይምህረና  ካብ ቤላ ቤሎውናይዛ ዓለምን እምነትና ካብ ዘድክሙ ነገራት ብምርሓቅ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ይግባእ። 

 ካብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዘይምፍላይ። ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ፍላይ ኣንፈትካ እዩ ዝጠፍአካ። ምኽንያቱ ካብ ፍቕሪእግዚአብሔርን ቅዱሳኑን ኢኻ እትፍለ ዘለኻ። ከም ካብ ባሕሪ ዝወጸ ዓሳ ኰንካ ትንፋስካ እንዳሓጸረ እዩ ዝኸይድ። መንፈሳዊነት ከኣ ቡኡ መሠረት ደረጃኡ ደኺሙ ኣንፈቱ ይስሕት ማለት እዩ።  እዚኦም ቅዱሳን አበው ኣንፈቶም ሲሒቶም ካብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንኢዮርሳሌም ሪሒቆም ናብ ኤማሁስ እዮም ዝኸዱ ዝነበሩ። እግዚአብሔር ወልድ ግና ክመልሶም ስለ ዝደለየ ስጋብ ጸሓይ እትዓርብሓቢሩ ምስኦም ብምኻድ ዝመለሶም  ኣብ መወዳእታ ከኣ ናብ ኢዮርሳሌም ክምለሱ ንርኢ። ንሕና’ውን ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ምሳናእዩ  ብምውዳቅና ተስፋ ከይቆረጸ ክሳብ ግዜና ዝመሲ ንዑ ናባይ ናብ ቤተይ ተመለሱ እንዳበለ ዝጽወዓና። መጸዋዕቱኡ ተቀበሊናቅድሚ ጸሓይ ምዕራባ ናብ ኢዮርሳሌም ምምላስ ናትና ግደ እዩ።

መ. ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍተ እሞ ኣለለይዎ። ንኸይርእዮዎን ከለልይዎን ዝኸኣሉ ዝነበረ ድኹም እምነቶም ምስ ኣወገደሎም እዩ። “ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ  ሉቃ.2428” ኢሎም ምስ ዓደምዎ እዩ፣ ምስኦም ከዕርፍ መግቢ ክበልዕ ዝፈቐደ። ፍቃዶምኣማሊኡ ከኣ ኣትዩ ሕብስቲ ምስ ቆረሰ ኣለልየሞ። ኣብ ሕይወቶም ስለዘቕረብዎ እዩ ኩሉ በሪሁሎም። ንሕናውን ንኣምላኽና  ኣብቲድኻምና ደግፈና  ነቲ ኩሉ ጽቡቅ ነገራት ክንስዕቦ  ንግብሪ ጽድቂ ክንተግህ ናብ ንስሓ ክንኣቱ ናብ ደሙን ሥጋኡን ምቕባል ኣብቅዓና ፣ ብሃይማኖትና ኣጽነዓና ። ነዓ ናብ  ሕይወትና ኢልና ክንዕድሞ ይግበኣና። ሽዑ ማዕረ ክንደይ ጸጋ እግዚአብሔር  ከምዝበዝሓልናን እቲ ንኸይንርእዮ ጋሪዱና ዝነበረ ይእለየልና። ሕዝበ ክርስቲያን ዕድሜና ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት እዩ  ኣምላኽናካብ ዝወደቅናሉ ካብ ውርደት ናብ ልዕልና፣ ካብ ናይ ዲያብሎስ ባርነት ናብ ናጽነት፣ ካብ ሲዖል ናብ ገነት፣  ኣሳጊሩና ኢዩ።ንሕና’ውን ብሕይወትና ካብ ግብሪ ጸልማት ናብ ግብሪ ብርሃን፣ ካብ ፍቅሪ ዓለም ናብ ፍቅሪ ክርስቶስ እንተዘየሳገርና እንታይ እዩ ናይ ምንባርና ረብሓኡ። ካብዚ ዓለም ናብ ሰማያዊ ኣቦና ሕይወት ክንሳገር ይግበኣና። ዋላ እንተወደቅና እኳ ብንስሓ ተመሊስናንተንሥእ፣ ዘይምትንሣእና  ናትና ናይ ክርስቲያን ተፈጥሮ ኣይኮነን። ካብ ተፈጥሮና ወጻኢ ኣይንመላለስ።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣዒንተ ልቦናና ይኽፈተልና። ንሰብ ብምፍታው ሰብ ዝኾነ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስበረከቱን የድኤቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ተራዳእነት ኣይፈለየና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል።
ወለመስቀሉ ክቡር።

ዘተወልደብርሃን

Comments are closed.