ሰሙነ ሕማማት

ብሓፈሻ ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወቕቲ ናይ ዓቢይ ጾም ዚምልከት ኣብ ዝሓለፈ ብመጠኑ ምጥቃስና ገለ ካብኡ እውን ኣብ ውሽጡ 55 መዓልታት፡ሸሞንተ ሰናብቲ፡ሠለስተ ድማ ምድባት ዘለዎን ዚሕዝን ምዃኑ ገሊጽና ምንባርና ይዝከር።55 መዓልታት ካብ ዘወረደ ጀሚሩ ክሳዕ ትንሣኤ ዘሎዕለታት ቆጺርካ ክኸውን እንከሎ፥ ሸሞንተ ሰናብቲ ከኣ ካብ ዘወረደ ክሳዕ ሆሣዕና ዘሎ እዩ። እቲ ሠለስተ ምድባት ድማ÷

v ሓደ ምድብ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ መእተዊ ናይ ዓቢይ ጾም ዝርከብ ሳምንት ኮይኑ፥ ዘወረደ ወይውን ጾመ ሕርቃል ዝበሃል እዩ።

v ካልኣይ ምድብ ከኣ እቲ ካብ ቅድስት ጀሚሩ ክሳዕ ሆሣዕና ዘሎ ሳምንታት ኮይኑ፥ ናይ ጐይታ ጾም ወይውን ጾመ ኣርብዓ ዝብል ስያሜ ዘለዎ እዩ።

v እቲ ሣልሳይን ናይ መወዳእታን ምድብ ድማ ካብ ሆሣዕና ሠርከ ጀሚሩ ክሳዕ ለይቲ ትንሣኤ ዘሎ ዕለታት ማለት እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ሳምንት ኮይኑ፥

ሰሙነ ሕማማት ከኣ ይበሃል።

ኣምላከ ሰላም ኣምላከ ምሕረት ክሳዕ ኣብዚ ዘብጽሓና ንዘለዓለም ስሙ ይኽበር ይመስገን ኣሜን።

        ሰሙነ ሕማማት

እዚ ሳምንት እዚ ከም ዝተባህለ ካብ ሆሣዕና ሠርከ ክሳዕ ለይቲ ትንሣኤ ዘሎ ዕለታት ኮይኑ፥ ካብቲ ካልእ እዋናት ብፍሉይ ንዓመተ ፍዳ ንዓመተኩነኔ፥ ንሕማማተ ክርስቶስን ፍቕሩን  ዝዝከረሉ ጊዝያት እዩ። ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ዝበሃል ድኅሪ ውድቀት ኣዳም፥ ንሱን ዘርኡን ኣብ ሲኦልባርነት፥ ብማእሥሮ ናይ ሰይጣን ተታሒዞም 5500 ዘመናት ዚኣክል ብእግሪ ኣጋንንቲ እናተረገጹን ስቓይ ጸኒዕዎም ብዙኅ መከራ እናተቐበሉንዝነብርዎ ዝነበሩ መሪር ሕይወት እዩ። ሰሙነ ሕማማት ወይውን ናይ ሕማማት ሳምንት ድማ "ሰሙን+ሕማማት ዝብሉ ድምር ናይ ክልተ ቃላትኮይኑ፥"ሰሙን ማለት "ሰመነሸሞንተ ገበረ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወጸ ቃል ክኽውን እንከሎ ሕማማት ዝብል ድማ ንብዝሓት ዘመልክት ኮይኑ «ሐመ» ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሢ(ቃልዝተረኽበ እዩ። ንናይ ጐይታ ሕማማቱ ከኣ የመልክት። ቅድሚ ዝኾነ ኣብዚ ሕማማት ክንብል እንከሎናግን ክርስቶስ ጐይታ ደቂ ሰባት ምእንቲ ክድኅኑ ምእንታናን ስሌናን ክብል ብፍቓዱ ንዝተቐበሎም ጸዋትወ መከራ ዘመልክት ደኣ እምበር፥ ናይ ሰብነትቅርጥማት፥ ናይ ርእሲ ፍልጸት ወይ እውን ናይ ከብዲ ቁርጸት ከም ዘይኮነ ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ። እዚ ሳምንት እዚ ንዓና ፍሉይ እዩ። ብምዃኑ ከኣኣብ ውሽጢ'ዞም ዕለታት እዚኣቶም ማለት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዙኅ ኣዝማደ መባልዕት ኣይብልዑን። ካብ ዝሓለፈ ብዝበለጸ ኣብዚሕካ ይስገድ፥ ክሳዕ ጸሓይ ዕርበት ወይውን ከዋኽብቲ ክሳዕ ዝረኣዩ ድማ ይጽወም።

ምሉእ ሰሙን ነናይ ዕለቱ ስለ ንናይ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት፥ መከራ መስቀሉ ኩሉ፥ ሞቱ ብዕምቆት ዘዘክሩ ንባባት ካብቅዱሳት መጻሕፍቲ እናተነበ ይቕኒ። «ናብቲ ኅፍረት ዘበለ ንዒቑ፥ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሰ፥ ኣብየማን ኣምላኽ (ኣብ ዘባነ ኪሩብ ብልዕልናዝተቐመጠ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት:: » ብ.122 ከም ዝተባህለ ከኣብዝበለጸ ኣብዚ ወቕቲ ናይ መከራ መስቀሉ ነገር ኣብ ልብናን ኣእምሮናን ብምቕራጽ ነዚ እናሓሰብና ንነብዓሉ ሓዘና እንገልጸሉ ሳምንት እዩ። ምሕዛናኮነ ምብካይና ግና፥ ከምቲ ጐይታ ባዕሉ ነተን ስለ እቲ ዝበጽሖ ዝነበረ ኣሰቃቒ መከራን ጽኑዕ ስቓዩን ርእየን ዋይዋይ ኢለን እናበኸያሉ ደድኅሪኡዚስዕባ ዝነበራ ኣንስቲ፥ ናብኣተን ግልጽ ኢሉ ኣዋልድ ኢዮሩሳሌም፥ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣ ብኸያ እምበር ምእንታይሲ ኣይትብከያ። »ዝበለን፥ ከምኡ ንሕናውን ንዝነበረ ውድቀትናን ዘሎ ድኻማትናን እናዘከርና ምእንቲ ርእስና ምእንቲ ወገናትና ብኃጢኣትና ደኣ ክንበክንክንሓዝንን ይግባእ እምበር ምእንቲ ክርስቶስ ኢልና ኣይኮነን። ከመይሲ ክርስቶስ ነዚ ኹሉ መከራ ስቓይ ዝተቐበለ ስለ መን እዩ ኢልና እንተ ደኣሓሲብና፥"ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፆሮ፥ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ፥ብሰሪ ገበንና ቖሰለ፥ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፥ ንሕና ሰላም ምእንቲክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፥ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና። »ከም ዝተባህለ። ኢሳ.534-5። ኣብ ክንዳናን ስሌናን እዩ። ንሕና እንተ ዘይንብድልእዚ ኩሉ መከራ ስቓይ እዚ ኣይምበጽሖን። ዝተገብረልና ዓቢይ ውዕለትን ናይ መስቀሉ በጃነቱን እናዘከርና ምእንቲ ርእስና እንሓዝነሉ እንበኽየሉሳምንት እዩ ማለትና እምበኣር ምእንትዚ እዩ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባዚ ነቶም ንዝገበረሎም ውዕለቱ ዘንጊዖም ዳግም ተመሊሶም ኣብናይ ሥጋ ሕይወት ዝኣተው ሰብ ገላትያ፥ "ኣቱም ድንዙዛት ሰብ ገላትያ። መን እዩ እቲ ዝዓዘመኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ስቑል፥ ኣብ ቅድሚኣዕይንትኹምዶ ብግህዶ ከም ሥእሊ ተሰጢሑ ኣይነበረን……ክሳዕ ክንድዚዶ ድንዙዛት ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ሕጂ ብሥጋክትፍጽሙዶ ትደልዩ ኣለኹም። "ክብል ድኅሪ ብምውቃስ ገላ.31-3

ኣስዒቡ ከኣኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ፥ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን (ናትና መርገም ወሲዱካብሕጊ መርገም ኣድኃነና"ብምባል ስቓይ መከራኡ፥ሞቱ ኩሉ ንዓናን ምእንታናን ዝኾነ ምንባሩ ገሊጽሎም እዩ።  ገላ.313-14

 "ካብ ኃጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ፆሮ። ብቑስሉ ኢኹም ዝሓዌኹም። "ዝብል ቃልውን ጽሑፍ እዩ1ጴጥ.224። ስለዚ ዝያዳ ኣብዚ ወቕቲ ልቡናና ኣቕኒዕና ነዚ እናሓሰብና ብእምነት ዓይኒ ናብቲ ነቲ ንኅፍረት ዘበለኹሉ ንዒቑ ስሌና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝወዓለ፥ ብዙኅ ስቓይን መከራን እውን ዝተቐበለልና ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስክንጥምት ይግባእ።

ክርስቶስ ምእንታና ኢሉ ዝተቐበሎ መከራ፥ ስሌና ዝበጽሖ ስቓይ፥ ናይ ቤተ ክርስትያና ሊቕ ኣቦ ዝኾነ ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ "ኣየ ናይ ወልድመከራኡ ኪዛረብ ዚኽእል፥ ኣየናይ ልሳን፥ ኣየናይ ከናፍር፥ ኣየናይ ኣፍ እዩ፣ ናይ ፍቁር ወልዲ መከራ ክንገር ከሎ፡ ልቢ ይኽፈል፥ ሕልና ይዓርብ፥ነፍስትርዕድ፥ ሥጋ ይደክም፥ ዘይመውት ሞተ፥ ንሞት ክስዕሮ ሞተ፥ ንምውታት ኬሕውዮም ሞተ። ከም ዝበሎ፥ እዚን ከምዚን እዩ ኢልካ ክግለጽዝከኣል ኣይኮነን። ብዙኅ ስለ ዝኾነ። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ እቶም ዝያዳ በዚ ሳምንት እንሓስቦም ሕማማተ መስቀሉ ወይውን ጸዋትወ መከራኡዝበሃሉ ግን"ወኅለፈ እግዚእ ኢየሱስ 10 3 ኣናቅጸ ሕማማት"ከም ዝበሉ ቅዱሳን ሓዋርያት ዓሠርተ ሠለስተ (13) እዮም። ኣቐዲሙ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ምሸት ሓሙስ ናብ ዓርቢ ዘውግሕ ካብቲ ንድራር ኢሎም ዝቐረብሉ እንጌራ ነቲ ዘይሓረረን ዘይነቕዐን መሪጹብምልዓል ምሥጢረ ቁርባኑ ኣብ ዝሠርዓሉ ጊዜ ነቲ እንጌራ ኅብስቲ ኣብ ዓሠርተ ሠለስተ እዩ ዝቖረሶ። እዚ ከኣ ንግዚኡ እኳ ንሱ ምስኣቶም ምስቶምሓዋርያቱ ስለ ዝነበረ ባዕሉ  ኣርኣያ፥ ተቐቢልኩም ኣቐብልዎም ንምባል ዝገበሮ እንተ ነበረ፥ ፍጻሜኡ ግና ጽባሕ ዓሠርተ ሠለስተ ሕማማተ መስቀልክቕበለልኩም እየ ንምባል ዝገበሮ እዩ

ኔሩ። ኩሉ ክርስትያን ክፈልጦም ዝግባእ መሠረታውያን ስለ ዝኾኑ ከኣ ናይ እምነት ኣቦታት ነዚኣቶም ዘይፈልጥ ክርስትያን እየ ክብል ኣይክእልን እዩክብሉ ኣቐሚጦሙልና ኣለው። ንሳቶም ከኣ ከምዚ ዚስዕብ እዩ÷


1/ 
ኣክሊለ ሥክ(ናይ እሾኽ ኣኽሊልእዚ እቶም
ወተሃደራት ናይ ጲላጦስ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኂዞም ኣብ ቤት መንግሥቲ ምስ ወሰድዎ፥ ኣብኡ ክዳኑ ገፊፎም ቐይሕባርኖስ ሸፊኖም፥ ብ300 በላሕቲ መሳምር እሾኽ ዝተተትዐ እሾኽ ኣኽሊል ኣምጺኦም፥" ኢየሱስ ናዝራዊ ሰላም ንዓኻ ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻእሞ ዘውዲ ንግሥና ክትደፍእ ይግባእ እዩ እናበሉ ብላግጺ ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ እዩ። ማቴ.2727-29። ከምዚ ብዝገበርሉ ጊዜ ሽዑ ኣዝዩ ተሳቐየ። ካብ ርእሱ ዝወረደ ደምውን መላእ ገጹ ሸፈነ። ብዙኅ ሓሳር ወረዶ "መልክዕን ውቃቦን ኣይነበሮን፥ ምስ ረኣናዮ ዜብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ከምዝተባህለ ትንቢቱ ተፈጸመ ኢሳ/531-2። እዚ ከኣ ብኃጢኣቱ ምኽንያት ክብሪ ኣምላኽ ስኢኑ ኣኽሊል ዘለኃሳር ኣብ ርእሱ ደፊኡ ኣጋንንቲእናኣላገጽሉ ብስቓይ ይነብር ንዝነበረ ኣዳምን ዘርኡን ምእንቲ ክድኅኑን ኣኽሊለ ክብሪ ኣኽሊለ ብርሃን ምእንቲ ክለብሱን ክዕድሎምን ኮነ። ኣብ ክንዲእቲ ሠናይ ዝገበረይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ኽመልሰሉ እየ።ከም እተባህለ፥ መዝ.11612። ብሓቂ  ንሕናስ ስለ እቲ ኹሉዝገበረልና፥ ምሕረት ዘይግብኣና እንከሎ ምሕረት ዝገበረልና፥ መከራ ስቓይና ኣብ ዘባኑ ጾይሩውን ነቲ ባዕልና ክንከፍሎ ዘይንኽእል ዕዳና ዝኸፈለ፥ ባርነት ኩሉ ዘርሓቐልና ንዕኡ ዝቐርብ ብቑዕ ህያብ እንታይ ኣሎና 

2/ ተፀፍዖ መልታሕት÷ ብጽፍዒት ገጽ ምውቃዕ።
እዚ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ስሌና ኢሉ ዝተቐበሎ ግፍዒ ሓደ እዩ። ንሱ ከኣ ጐይታ ሓቂ ስለ ዝተዛረበ ጥራይ ያኢ ከምጸርፊ ተወሲዱ፥ በዚ ቀይሕ ባርኖስ ሸፊኖም ኣብ ልዕሊኡ ብምሽክዕላል  ንጉስ ኣይሁድ ሰላም ንዓኻእናበሉ ገጹ ዝጸፍዕፍዎ እዩ። ዮሓ.191-2። ባዕልኻ ንዝሓለፈን ንዝመጽእን ይፈልጥ እየ ኢልካ ኢኻ እሞ፥ ንስኻ ነቢይ ስለ ዝኾንካ፥ መን እዩ እቲ ካባና ገጽካ ዝጸፍዓካ᎒ እስከ ተነበየልናእናበሉ ውን ኣላገጽሉ። እዚ ከኣ ኣዳም ብእግረ ጸላኢ ድያብሎስ ኣብ እሳት ደይን ተረጊጹ ገጹ እናተጸፍዐ ኣብ ልዕሊ ነፍሱ ክላገጸሉ ንዘመናት ነበረእሞ፥ ካብዚ ከላቕቖን ምእንቲ ክድኅንን ኮነ።

3/ ተኮርዖተ ርእስ (ርእሲ ምውቃዕ)÷ ማቴ.2730
ነቲ ኣይሁድ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንጊ ገይሮም ርእሱ  ዝወቕዕዎ ዘመልክት ቃል እዩ። ማቴ.2730

ንሱ ከኣ ምንም እኳ ኣብ ሕጊ ኣይሁድ ንሓደ ገበነኛ እዩ ዝበልዎ እንተ ደኣ ዝተገርፈ ኮይኑ ዝስቀል፥ ዝስቀል እንተ ኮይኑ ከኣ ዝግረፍ ኣይኹን ጲላጦስግና ንንጹህ ባህሪ ክርስቶስ ሕማቕ ኮነ ናይ ሓሶት ቃል ዘይተረኽቦ እናሃለወ ገሪፉስ ክሰቕልዎ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦም። ድኅርዚ ንሳቶም ከኣ ቅድሚስቕለት ብላግጺ ኢየሱስ ናዝራዊ ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ ኢኻ እሞ ዘውዲ ንግሥነት ኣብ ርእስኻ ክትደፍእ ይግባኣካ እዩ ኢሎም በላሕቲ እሾኽ መሳምርተቲዖም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፥ ዘንጊ ኣትኂዞም ድማ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኾም እናሰገዱ፥ "ሰላም  ንጉሥ ኣይሁድ " እናበሉ ኣላገጽሉ፥ ጡፍ እውንበልሉ፥ ነቲ ዘትሓዝዎ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከኣ ብእኡ ጌሮም ርእሱ ወቕዕዎ ማቴ.2729-30። እዚ ከኣ ካብታ ኣዳምን ሔዋንን ስሒቶም ዕፀ በለስዝበልዑላ ዕለት ጀሚሩ መላእ ዘርኢ ኣዳም ብጸላኢ ድያብሎስ ዘሳቒ በሊሕ እሾኽ ኣኽሊል ጸልማት ኣብ ርእሱ ተደፊእዎ ብዘንጊ እሳት እናተወቕዐ  5500 ዘመናት ዚኣክል ከሳቕዮምን ከላግጾሎምን ይነብር ነበረ እሞ፥ ካብዚ ከድኅኖም ነቲ ናቶም ግፍዕን መከራን ባዕሉ ተቐበሎ። ኣብ ክንድኦምርእሱ ተቐጥቀጠ።

4/ ተቀሥፎ ዘባን (ዘባን ምግራፍ) መዝ.1293። ኢሳ.506÷ 

እዚ ኣይሁድ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጫፉ ዓንኬል ዝመስል ሓርፋፍ ሓጺን ብዘለዎ ኩርማጅ ጌሮም ብዘይ ርህራሄ ጨኪኖም ዘባኑንዝገረፍዎ ግርፋት ዘመልክት  እዩ። ኣይሁድ ንጐይታ ምእንቲ ክምርምሮ ወሲዶም ናብ ፍርዲ ጲላጦስ እንተ ኣቕረብዎ፥ መርሚሩ ይትረፍ ንሞትንስቕለትን ዘብጽሕ በደል፥ ካብ ቃሉ ሓሶት ኣብ ሰብነቱ ድማ ክፍኣት እኳ ፈጺሙ ክረኽበሉ ኣይከኣለን። ስለ ዝኾነ ኸኣ ነዚ ይትረፍ ክትሰቕልዎ ኣብልዕሉኡ ክፉእ ክትዛረቡ እኳ ዘይተገብኦ ንጹህ እዩ። ስለዚ ነጻ ይኺድ ክብል ወሰነ። እንተኾነ ኣይሁድ ነገር ፍርዱ ስለዝርሕረቆም ኣይከውንን ኢሎምተማጎትዎ። ስቐሎ ስቐሎ እናበሉውን ጨደሩ። ካልእ’ውን፥ነዚ ኣይሁድ ብኽፍኣቶም ዝበልዎ ደኣ ይኹን እምበር ብምሥጢርስ ድምጺ ናይቶም ድኅነትዝጽበዩ ኣብ ሲኦል ማእሰርቲ ብስቓይ መከራ ዝነብሩ ዝነበሩ ነፍሳት እዩ ኔሩ። ሽዑ ጲላጦስ ንኣይሁድ ብበዓልኩም ሓደ ክፍትሓልኩም ልማድ ኣሎእሞ፥ንዕኡ ክፈትሓልኩም በሎም።ኣብቲ ዓመት እቲ ጥጦስ ዳክረስ በርባን ዝተበሃሉ ኣብ ስቕለት ኣብ ሞት ዘብጽሕ በደል ዝፈጸሙ ዝሓዝዎምዓመጽቲ ነበሩ እሞ ሰባት ዝጠቕሞም ዘይፈልጡ ሕይወቶም ከድኅን ንዝመጸ ንጹህ ባህሪይ ንክርስቶስ ክገርፉ ክሰቕሉ፥ ነቲ ቀታሊ ደቆም፥ ንብረቶምድማ ዘጥፍእ ዓመጸኛ ሰብ ንበርባን ግን ይፈትሓልና በሉ። እዚ ምንም እኳ ንግዜኡ ናይ ኣይሁድ ጽልኣትን ጭካኔን ዘርኢ እንተኾነ፥ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክእሠር በርባን ካብ ማእሰርቱ ነጻ ክልቅቕ ምግባሩ ግን ክርስቶስ ንኹሉ ሰብ ካብ ማእሰርቱ ክፈትሕ ዝመጸ ምዃኑ ዘመልክትምሥጢር እዩ። በርባን ንሰበይቲ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ሓዋ እዩ። ጲላጦስ ዘይኮነሉ ምዃኑ ምስ ረኣየ፥ ፍቓድና እንተ ደኣ ዘይፈጸምካ ናይ ቄሣር ፈታዊእሞ ኣይኮንካ እናበሉ ሥልጣኑ ክሳዕ ምፍትታንውን ስለዝበጽሕዎ፥ ገሪፎም ይሰድዎ ይኾኑ እምበር ኣይሰቕልዎን ክብል፥ በሉ ኣነ ፈጺመ በደል ዚበሃልኣይረኸብኩሉን ግን ሓደ በደል ዝሰርሐ ሰብ እንተ ደኣ ተረኽበ ኦሪት 41 ጊዜ ይገረፍ እያ እትብል እሞ፥ በደል ኣለዎ እንተ ደኣ ኢልኩም ወሲድኩምከም ሕግኹም ግረፍዎ በሎም። ንሳቶም ግን ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዝነበረ ጽልኣቶም ዝተላዕለ እዩ፥ እዚ ፈጺሙ ዓመጸኛ ስለ ዝኾነ እዚ ጥራይ ዝኣኽሎኣይኮነን ወስኸልና ደኣ በልዎ። ጲላጦስ ግና ንዕኡ ኢልኩምዶ ሕጂ ሕጊ ዝብሎ ከተፍርሱ ኪዱ ደኣ ከም ሕጉ ገሪፍኩም ስደድዎ በሎም። ኣነ ግን ካብደሙ ንጹህ እየ ኢሉ እውን ኣእዳው ተሓጸበ።

ኣይሁድ ከኣ ደሙ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ይኹን ድኅሪ ምባል ናብ ኣደባባይ ኣውጺኦም ገለን እናገረፉ ገለን ከኣ ንስቅያቱን ግርፋቱንርኢና ልብና ምእንቲ ከይርህርህ ኢሎም እቶም ሓደ ክሳዕ ዝገርፍዎ ገበጣን ካልእን እናተጻወቱ፥ እቶም ዝገርፉ ድማ ቁጸሩልና ክብልዎም ይጸንሑ እሞ50……60 ጊዜ ዝኸውን ኩርማጅ ምስ ገረፉ፥ክንደይ በጺሕና ይብሉ፥ እቶም ሓደ ከኣ ኣይቆጸርናን ይብልዎም።ሽዑ ከም ሓዱሽ ሓደ ኢሎምጀሚሮም ይገርፍዎ።ከምዚ እናገበሩ ሥጋኡ ተቆሪሱ ኣዕጽምቱ ክሳዕ ዝርአን ክቁጸር ክሳዕ ዚኽእልን ብሕሱም እናገረፉ 6666 ጊዜ መውቃዕቲኩርማጅ ኣብ ዘባኑ ተቐበለ።ነዚ ኣይሁድ ኣብኡ ካብ ዝነበሮም ጽልኣት ዝተላዕለ ብጭካነ ገበርዎ፥ ክርስቶስ ግን ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ መንጸፈ ደይንወዲቕና ብእግረ ኣጋንንቲ እናተረገጽና 5500 ዘመናት ዚኣክል ብናይ እሳት ሓለንጊ፥ ብናይ እሳት ስንሰለት ዘባነ ልቡናና እናተገረፍና ንነብር ነበርናእሞ ካብዚ ምእንቲ ከድኅነና ስሌና ኢሉ ዝተቐበሎ ስቓይን መግረፍትን እዩ ነይሩ። መዝ. 2217,መዝ.1293,ኢሳ 50


5/ 
ተአሥሮተ ድኅሪት (ናይ ድኅሪት ምእሳር
እዚ እቲ ድኅነትና ዝፍጸመሉ ጊዜ ሰዓቱ ኣኺሉ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ኣሕሊፉ ምስ ሃበ፥ እቶምጭፍራ ወተሃደራትን እቲ ሓለቓ ሽሕን እቶም ገላው ኣይሁድን ሒዞም ብሠንሰለት ናይ ሓጺን ክልቲኡ ማሕጎፋኡ ክሳዕ ዝራኸብ ንድኅሪ ብምእሳር ኣብምድሪ ዝጓሰስዎን ዘንገላትዕዎን ስቕያቱ ዘመልክት ኮይኑ፥ ዮሓ.1812 ምእንቲ ነቶም ብኢድ ጸላኢ ድያብሎስ ተታሒዞም ብናይ ኃጢኣት ሰንሰለትናይ ድኂሪት ተኣሲሮም ንዘመናት ዝሳቐዩ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኢሉ  ብትዕግሥቲ ዝተቐበሎ ግፍዒ እዩ። በዚ ከኣ እቲ ኣቐዲሙ ብነቢይ እግዚአብሔርቅዱስ ኢሳይያስ "መከራ ጸገበ፥ ግናኸ ርእሱ ኣዋሪዱ፥ ብትሕትና ተቐበሎ፥ ኣፉውን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዚኽብከብ ገንሸል፥ ከምታ ኣብቅድሚ መቀዝታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ብግፍዒ ኂዞም ፈረድዎ፥ ናብቲ ዚቕተለሉ ቦታ ጎቲቶም ወሰድዎ። "ተባሂሉ ዝተነግረ ቃልትንቢት ተፈጸመ። ኢሳ.537-8


6/ 
ፀዊረ መስቀል (መስቀል ምሽካም

እዚኸ ከመይ እዩ እንተበሉ፥ ማኅበራነ ኣይሁድ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣሸኪሞም ብቕድሚትን ድኅሪት ገመድ ጌሮምእናሰሓቡ ብግፍዒ እናኣንገላትዑ ንዝገበሮ ጉዕዞ፥ ንሱ ከኣ እቶም ብድኅሪኡ ዘለው እንታይ ይህውኸካ ቀስ ዘይትብል ኢሎም በቲ ገመድ ንድኅሪትይስሕብዎ እሞ፥ እቶም ብቕድሚኡ ዘለው ከኣ ነቲ ገበድ ይሰድዎ፥ ሽዑ ንድኅሪት ብዘባኑ ይወድቕ፥ ንሳቶም ድማ ከደ ኣመለጠና ኢሎም ብልቡረጊጾም ይኸዱ። ምስ ተንሥአ ከኣ ደንጉኻ ቀልጥፍ ኢሎም እቶም ቀቅድሚኡ ዘለው ነቲ ገመድ ይስሕብዎ እቶም ዳኅሮት ድማ ይሰድዎ እሞ ብልቡንቕድሚት ይወድቕ፥ ሽዑ እቶም ደድኅሪኡ ዘለው ከኣ ከደ ኣመለጠና ኢሎም ብዘባኑ ረጊጾም ይኸዱ።

ብኸምዚ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ዝኾነ ግፍዒ እናፈጸሙ ካብ ሊቶስጥራ ክሳዕ ቀራንዮ ብዙኅ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣውደቕዎ። "ወደከመ እግዚእ ኢየሱስበፀዊረ መስቀል በኅዊረ ፍኖትከም ዝበሎ ካብ ጽንዓት መከራኡ ዝተላዕለ ከኣ ደኸመ። እዚ ድማ ኣዳምን ሔዋንን ስሒቶም ዕፀ በለስ ብምብላዕ ካብዝወድቁ 5500 ዘመናት ዝኣክል ኣብ ገሃነመ  እሳት ኣጋንንቲ ብናይ ኃጢኣት ማእሥሮ ገመድ ኂዞም ናይ እሳት ጉንዲ ኣሸኪሞም እናኣንገላትዑይረግጽዎምን ከጋፍዕዎም ይነብሩን ነበሩ እሞ፥ ንምድኃኖም ነዚ ኹሉ ግፍዒ ተቕበለ። ድኅሪ ብዙኅ ስቓይን መከራንውን ኣብ መልዕልተ መስቀልሰቐልዎ።እከይ ዘይገበረ፥ ሓሶት ከኣ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ኽነሱስ፥ ምስ ኃጢኣን ከም ዚመውት ገበሩ……ምስ በደለኛታት ተቖጽረ።ተባሂሉዝተነግረ ቃል ትንቢት ክፍጸም ከኣ ምስኡ ብየማኑን ብጸጋሙን ዳክረስን ጥጦስን ዝተባህሉ ክልተ ሸፋቱ ሰቐሉ። ንሳቶም ዝገበርዎ ብላግጺ ኢየሱስናዝራዊ ንስኻ ንጉሥ ኢኻ እሞ ብየማንን ጸጋምን ዝቖሙ ዓጀብቲ የድልዩኻ እዮም ክብሉ ነበረ። ብጐይታ ወገን ግን ከም ዝተባህለ ትንቢቱ ክፍጽም፥ ምስዚ ድማ ድኃር ኣብ ጊዜ ዕለተ ምጽኣት ንጻድቃን ብየማነይ ንኃጥኣን ከኣ ብጸጋመይ ኣቑመ ዘጽድቕን ዝኹንን ኣነ እየ። "ንምባል ነበረ። ኣብዚሻዱሻይ ሰዓት ናይ ቀትሪ ምስ ኮነ ዕራቖቱውን ስለ ዘውጽእዎ ኣብ ምድሪ 4 ኣብ ሰማይ ድማ 3 ብጠቕላላ ሽውዓተ ተኣምራት ተፈጺሞም እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዝተራእዩ 4 ተኣምራት÷ ኣካውሕ ምስንጣቕ፥ መቓብራት ምኽፋት፥ ካብ 1000 ዘይበዝሑ ካብ 500 ከኣ ዘይውሕዱ ምትንሣእሙውታን፥መጋረጃ ናይ ቤተ መቕደስ ኣብ ክልተ ምትርታር እዮም። እቶም ኣብ ሰማይ ዝተራእዩ 3 ተኣምራት ድማ ናይ ጸሓይ ምጽልማት፥ ናይወርሒ ደም ምምሳል፥ ናይ ከዋኽብቲ ከኣ ምርጋፍ እዩ። እዚ ሕጂ ኣብዚ እንተ ዘይገለጽናይ ነፍስወከፉ ናቱ ዝኾነ መልእኽትን ምሥጢርን ዘለዎ እዩ።


7/ 
ወሪቀ ምራቅ።  ምራቖም ጡፍ  ዝበልሉ፥ ማቴ.2730

እዚ ደፋራት አይሁድ ኣብ ልዕሊ ገጽ እቲ ንደቂ ሰባት ንምድኃንን ምንጻህን ሰብ ዝኾነ ንጹህ ባሕርይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጸይፍርኹስ ምራቖም ጡፍ ንዝበልሉ ዘመልክት ቃል እዩ። ኢሳ.50-6,

ማቴ.2730። ጡፍ ምባል እሞ ድማ ኣብ ገጽ፥ ግደፍ’ዶ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጹህ ባሕርይ ዝኾነ ጐይታ ኣብ ቅድሚ ሰብ እኳ ዕያግን ዘጸይፍን እዩ።ንዝተናዕቕናን ተዋሪድና ኣብ ዘጸይፍን ዝተዋረደን ሕይወት ንነብር ንዝነበረና ልዕል ምእንቲ ከብል፥ ነውሪ ጢኣትና ኣርሒቑ ድማ ክብሪ ምእንቲከልብሰናን ግን ነውርና ከይነዓቐ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ካብ ዝለዕለ ባዕሉ ነዚ  ግፍዒ ተቐበለልና።

8/ ስትየ ሐሞት ፣ እቲ ጸማእኩ ምስ  በለ፥ ማቴ. 24፣34። 

ኣልዒሎም ዘስተይዎ መሪር ሓሞት እዩ። ብዛዕባዚ ኣቐዲሙ "ኣብ መብልዐይ ሓሞት ገበሩ፥ ምስ ጸማእኩውን መጺጽ ኣስተዩኒ።"

መዝ.6921። ተባሂሉ ተነጊሩ ንዝነበሪ ቃል ትንቢት ምእንቲ ክፍጽም ንሱ ማያት  ውቅያኖስን ወሓይዝ ባሕርታትን ዝእዘዝሉ ናይ ዝናብ ኣምላኽ፥ ኣብ መልዕልተ መስቀል ኮይኑ "ጸማእኩ"በለ። እወ ንሱ ንዝጸምኡ ዘርዊ ስቴ መድኃኒት፥ ምንጪ ናይ ሕይወት ማይ ዮሓ.414። ኣብ ሕሱም ኣጻምእምድረ በዳ ናይ ቃዴስ 40 ዓመታት ዝኣክል ዘይነጽፍ ፈልፋሊ ዘየቋረጽ ወሓዚ ኮይኑ ሓቒቕ ማይ ክሰትዩ ዝገበረ ኣምላኽ "ኢሳ. 55-1 ዘዳ.16-1-2፤ 1ቆሮ 10-3 ጸማእኩ ክብል ተሰምዐ።

ንሳቶም ግን እቲ ጸማእኩ ዝብል ዘሎ መንን ስለምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘሎን ከይተረድኡ ጽሩይ ማይ ነፊጎም መጺጽን መሪርን ሓሞት ዝበልአሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ኣምጺኦም ኣስተይዎ። ማቴ.27-48 ማር.15-36 ሉቃ.23-36 ዮሓ.19-29፡፡ 

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ፥ "ኣየ ፣ እቲ ንኣዳም መንፈስ ሕይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ፥ ምስ መሪር ዝተሓወሰ መጺጽ ሰተየ። ዝበሎ ምእንትዚ እዩ። "ሎቱስብሐት"ጸማእኩ ዝበሎ ግን ስለ ርእሱ ኣይነበረን፥ እንታይ ደኣ ንጽድቂ ጸሚአን፥ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ርሒቕወን፥ ኣብ ምድረ በዳ ሲኦልንዘመናት ብጽምኣት ይቃጸላ ንዝነበራ ነፍሳት ጽምኣተን ምእንቲ ከርዊ ልምላሜ ነፍስውን ምእንቲ ክዕድል ንሱ ጸምእኩ በለለን። ከምኡ ነተን ኣብኃጢአት ውዲቐን ስቓይ ጸኒዕወን መሪር ጽዋዕ መከራ ዝሰትያ ዝነበራ ነፍሳት፥ ብሓፈሻ ብሓሞት ኃጢኣት ተመሪዙ መሪሩ ንዝነበረ ሕይወት ወዲ ሰብነዚ ኣርሒቑ ጣዕመ ሕይወት ምእንቲ ክዕድል፥ መዓዛ ቅድስና ኣልቢሱ ፈጺሙ ምእንቲ ከድኅነና ድማ ንዓና ዝግባእ፥ ንሕና ክንሰትዮ ዝነበረና መጺጽንመሪርን ሓሞት ስሌናን ኣብ ክንዳናን ባዕሉ ሰተየልና።

ስጋብ 13.  ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል። መዝ,2216÷
እቶም ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ ሰባት ንሳቶም ካብ መውጋእቲ ሞት ኃጢኣት ምእንቲ ክድኅኑ 1ቆሮ.1555-56 ንሱ ኣብ ዕፀ መስቀል  ብትዕግሥቲ ዝተቐበሎም፥ ኣእዳውን ኣእጋሩን ዝሸንከሩ ሳዶር፥ ኣላዶር፥ ዳናት፣ ኣዴራ፥ ሮዳስ ዝበሃሉ ኃሙሽተ ዓበይትንጽኑዓን መሳምር እዮም። ናይ ቤተ ክርስትያና ሊቅ ኣቦ ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ ነዚ ክገልጽ "ኣየ ፣ እተን ንኣዳም ዝፈጠራ ኣእዳው ብሽንካር ኣብመስቀር ተሸንከራ። ኣየ፣ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣእጋር ኣብ መስቀል ተሰመራ።"ኢሉ እዩ። ከሙኡ ከኣ ኣባ ጊዮርጊስውን
"
ምድረ ዘመሠረተ ወሣረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትሕተ  ወተዐገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፍዐተኢሎም እዮም። ንምድሪ ዝሠረተ ንሰማያትውን ዘቆመ፥ ንሱ ከም ባርያ ርእሱ ኣዋረደ፥ ትሕት በለ ንናይ መስቀል ሽንካራትን መጽፋዕትን ድማ ተዓገሰ ማለት እዩ። እዚኣቶም ካብቶም ዓሠርተ ሠለስተሕማማተ መስቀል ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኖም ነፍስ ወከፎም በብሓደ ተቖጺሮም ከኣ ይኣትው።

"ፍቅር ሰሐቦ ለወልደ ኣምላክ እመንበሩ፥ወኣብጽሖ እስከ ለሞትንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ፥ ክሳዕ ሞት ከኣ ኣብጽሖ "ተባሂሉ ከምዝተነግሩ፥ እዚ ኹሉ ኣባና ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተላዕለ ምእንታና ክብል ዝተቐበሎ መከራ፥ ኣብ ክንዳና ዝበጽሖ ስቓይ እዩ። ምስዚ ኹሉ ከኣ" ትሕትናዘመጠነዝ ትሕትና፥ ኦ ትዕግስት ዘመጠነዝ ትዕግስት፥ኦ ኣርምሞት ዘመጠነዝ ኣርምሞት"

ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ፣ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትዕግስቲኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ፣ ከምዚ ዝበለ ዓቕሊኸ ከመይዝበለ  ዓቕሊ እዩ። ከም ዝተባህለ ብትሕትናን ትዕግሥትን ደኣ ክቕበሎ ወዓለ እምበር እዚ ኹሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ኣፉ ዝበሃል ኣይከፈተን።ኢሳ.537-8 ማቴ.2714 ግ.ሓዋ.832። ረኣ

እዚ ማለት ግን ናይ ትዕቢት፥ ናይ ፍርሃት ቃል ኣይተዛረበን እምበር ንደቂ ሰባት መድኃኒትን ኣርኣያነትን ዝኾኑስ ምስዚ ኹሉ መከራን ስቓይን ኣብመልዕልተ መስቀል ተሰቒሉ እንከሎ ሸውዓተ ኣጽራሐ መስቀል ተዛሪቡ እዩ። ሸውዓተ ቃላተ መስቀል ዝበሃሉ ከኣ ነፍሲ ወከፎም ሓተታን ናቱ ዝኾነብዙኅ ምሥጢርን መልእኽትን ዘለዎ እኳ እንተኾነ ንጽል ዝርዝሩ ምስ እንርኢ ግን ከምዚ ዚስዕብ እዩ÷


1/ "
ኤሎሄ ኤሎሄ!ላማ ሰበቅታኒ  "ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ᎒ ማቴ.2746

2/ " ኣቦይ፥ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኅደገሎም።"ሉቃ.2334

3/ "ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ።"ሉቃ.2343

4/ "ኣቲ ሰበይቲ፣ እንሆ ወድኺ፥ እንሃ ኣዴኻ   ዮሓ.1926

5/ ጸማእኩ። ዮሓ.1928

6/ " ኣቦይ፣ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቁባ ኣለኹ።"  ሉቃ.2346

7/ "ተፈጸመ" ዮሓ.1930

ንዓና ንደቂ ሰባት ኣርኣያን ድኅነትን ዝተዛረቦም ሸውዓተ ቃላተ መስቀል ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም።

ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ "ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዚጠፍኡ ዕሽነት ንኣና ነቶም እንድኅን ግና ኃይሊ ኣምላኽ እዩ።ዝበሎ  ቃል እዩ1ቆሮ118። ሠለስተ ትርጉም ወይ መልእኽቲ ከኣ ይህብ።

vቀዳማይ፣ እቶም ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም ሸውዓተ ቃላተ መስቀል ዝበሃሉ፥ ንኣና ነቶምእንድኅን ኃይሊ ኣምላኽ እዩ። ከመይ ንኣና ኣርኣያን ድኅነትን ዝተዘርቡ ምዃኖም ኣሚና ስለ ዝተቐበልናዮም። ነቶም ዚጠፍኡ ማለት ነቶም ብኸምዚኣሚኖም ዘይቅበልዎ፥ እቶም ነዚኣቶም ብናይ ክርስቶስ ድኻም ዝተዘርቡ እዮም ዝብሉ ግና ዕሽነት እዩ"ማለት እዩ።

vካልኣይ ከኣ፥ክርስቶስ ንሱ ኣምላኽ ፈጣሪ ክነሱ ንኣና ካብ ዘለዎ ፍቕሪ፥ ንድኅነትና ግን ኣምላኽ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ንሞትና ሞይቱልና፥ ዕዳናከፊሉ ፈጺሙ ድኅነት ሃበና ዝብል እምነትን ትምህርትን ንኣና ነቶም እንቕበሎን ንኣምኖን ኃይሊ ኣምላኽ፥ ከምኡውን ድኅነትና እዩ። ነቶም ዚጠፍኡነዚ ዘይኣምኑ ግና ዕሽነት እዩ።"ማለት እዩ። ውርድ ኢሉንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት፥ ንኣሕዛብ

 ከኣ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና።ከም ዝበሎ እዩ። 1ቆሮ123። 

v ሣልሳይ ድማ "መስቀል"ዝብል ቃል ንሱ’ውን ናይ ክርስቶስ መስቀል ንኣና ነቶም መስቀል በጃና፥ ጽንዓትና፥ መድኃኒትና፥ ሰላምና፥ መመኪሕና፥ ሰንደቕ ዕላማና እዩ ኢልና ብምርዳእና ኣሚና እንቕበሎ ኃይሊ ኣምላኽ እዩ። ነቶም ከምዚ ዘይቅበልዎ ዝጠፍኡ ዘይኣመንቲ ኣሕዛብ ግና ዕሽነት እዩ። "ማለት እዩ።

ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዘይፍጸሙ ተግባራት÷

v ጥምቀት፥
vሥርዓተ ሲመት ቅስናን ዲቁናን
v ስለ ዝሞቱ ጸሎተ ፍትሐት ምብጻሕ ኣይግባእን።
v መልክዐ መልክዕ ዝኣመሰሉ ናይ ሰላምታ ጸሎት ኣይድገሙን::
v መስቀል ምስላም፥ ንሓድሕድካ ምስዕዓም ወይ ሰላም ምብህሃልውን የልቦን። እዚ ከኣ ነቲ ይሁዳ ንጐይታ ብምስዓምን ሰላም ብምባልን ኣሕሊፉዝሃቦን ዘትሓዞን  ዘዘክር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ በታ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማቱ ዝተቐበለላ ሳምንት ሰላምን ርግኣትንዘይምንባሩ፣ውን ዘርኢ እዩ ፡፡………

ካልእ ነዞም ኣብ ውሽጢዚ ሰሙነ ሕማማት ዘለው ዕለታ ነፍስ ወከፍ ናቶም ዝኾነ ስያሜን መልእኽትን ሰለ ዘለዎም ኣሕጺርና ከምዚ ዚስዕብ ከም ኣምላኽ ፍቓድ ክንርእዮ ኢና።

ሰኑይ ፣ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ

……ይቕጽል

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማልስነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.