ሎሚ

እቲ መልኣኽ ድማ፡ እንሆ፡ ሎሚ መድኃኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ፡ - ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፡ - ንዅሉ ህዝቢ ዚኸውን ዓብዪሓጐስ ኤበስረኩም አሎኹ እሞ፡ ኣይትፍርኁ።  ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፡ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕጻን ደቂሱ ኽተረኽቡ ኢኹም፡በሎም። ብዙሓት ሠራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸምቢሮም፥ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶምስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት፡ እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኰነ ድማ፡ እቶም መላእኽቲ ኻባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ፡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም፥እዚ እግዚአብሄር ዝገለጸልና ኽውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ፡ ናብ ቤተልሄም ንኺድ፡ ተባሃሃሉ።  ቀልጢፎም ከኣ ኸዱ፡ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕጻንከኣ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ። ሉቃ 2፡10-16።

ሓደ ካብቲ ኣብ ሕይወት ዘሐጉስ ልደት ህጻናት እዩ። ህጻን ክውለድ ከሎ መግለጺ ሓጎስ ኣዴታት ይዕልላ። ቤተዘመድ ይተኣኻኸብ፡ ካብ ርሑቕን ቀረባንመጺኡ ይራኸብ። ህያባት ይመጽእ፡ ገጸ በረኸት ይቐርብ። እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ እዩ እንተተባኅለ ጊጉይ ኣይኮነን። ልደት ህጻናት ሓድሽ ሕይወትን፡ ሓድሽተስፋን ንወለዲን ቤተሰብን ብፍላይ ንሕብረተሰብ ድማ ብሓፈሻ ዘስንቕ እዩ። እምበኣር እዛ ዕለት ካብ ኩለን መዓልታት ፍልይቲ እያ። ሎሚ ናይ ሓጎስዕለት እያ። ሎሚ ናይ ፍስሓ ዕለት እያ። ሎሚ ናይ ምስጋና መዓልቲ እያ። ሎሚ ናይ ዕርቂ ዕለት እያ። ሎሚ ናይ ብሥራት መዓልቲ እያ። ከመይ እቲንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ፡ እቲ ንምድሪ ብዕምባባታት ዘንጸባረቐ፡ ንሰማይ ብወርሕን ከዋኽብትን ዘድመቐ ኣምላኽ ሰብ ኰይኑ ዝተወልደላ እያ። ሎሚእቲ ንኣዳምን ሄዋንን ብመልክዑ ዝገበሮም፡ ንህጻናት ኣብ ማኅጸን ወላዲቶም ዝፈጥሮም ህጻን ኰይኑ ካብ ድንግል ተወሊዱ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብዝተረኽበላ እያ። እዛ ዕለት እቲ ዘይረአ ረቂቕ ኣምላኽ ግዙፍ ሥጋ ተዋሂዱ ዝተወልደላ እያ። ሎሚ ንሱ እቲ ዘይውሰን ኣምላ ብሓጺር ቁመት ብጸቢብደረት ዝተገልጸላ ኢያ። እዛ ዕለት እቲ ዝባላዕ ሓዊ ሥጋ ተዋሂዱ ዝተዳህሰሰላ ኢያ። ሎሚ እቲ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክርእይዎ ዘይክእሉ ካብ ሰማይከይጎደለ ካብ ምድሪ ከይተወሰኾ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ብምዃን ዝተጋህደላ ኢያ። እዛ ዕለት ፍልይቲ እያ።

 ሎሚ ኣምላኽ ሰብ ፡ሰብ ኣምላኽ ዝዀነላ ፍልይቲ ዕለት እያ። እዛ ዕለት ሰማይን ምድርን ሰብን መላእክትን ዝተዓረቑላ ኢያ። ሰማያውያንንምድራውያንን ናይ ሓባር ቅዳሴ፡ ናይ ሓባር ምስጋና፡ ናይ ሓባር መሥዋእቲ ናብ ኣምላኾም ዘቕረቡላ እያ። ሓድሽ መዝሙር እወ ሓድሽ መዝሙርቅድሚ ሕጂ ዘይተሰምዐ!  ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ዝብል ፍሉይ መዝሙርዝተሰምዓላ እያ። እዛ ዕለት ኣጋንንቲ ዝረዓዱላ፡ ፍርኃት ደቂ ኣዳም ተቐንጢጡ ትብዓት ዝረኸቡላ ዕለት እያ። ሎሚ ዝተቖጽረ ሱባኤ ዝተነግረ ትንቢትፍጻሜ ዝረኸበላ እያ። እዛ ዕለት መዝገብ ዓመተ ኩነኔ ዝተዓጽወላ፡ መዝገብ ዓመተ ምሕረት ዝተራሕወላ እያ።

እዛ ዕለት ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝተገልጸላ እያ። እዛ ዕለት መዓልቲ ሓጎስ እያ። ናይ ኩሉ ህዝቢ ሓጎስ ዝዀነ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ። ሕቡእ ምሥጢር ዝተገልጸላ ብምዃና መዓልቲ ሓጎስ እያ። እቲ ምንታይ ቀዳማይ ልደቱ ብዳሕረዋይ ልደቱ ክፍለጥ ስለዝገበረ።እዛ ዕለት ንዓና ንደቂ ኣዳም ሰማያዊ ዜግነት ክኅበና ንሱ እቲ ሰማያዊ ናብ ምድሪ ወሪዱ። ንዓና ንትሑታት ከልዕል፣ ኣምላኽና ትሕት ብምባል ኣብመብልዕ ማል ተወሊዱ። ንዓና መንፈሳዊ ልደት ክኅበና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋዊ ልደት ተወሊዱ። ኣየ ፍቕሪ

ደቂ ኣዳም ብግብርናን ብኃጢኣትናን ንልደት ናይ ክብሪ ጐይታ ንምርኣይ ዘይምብቃዕና፡ ኃጢኣትና ካብቲ መብልዕ ማል ዝኸፍአ ኰይኑ ስለዝረኸቦእዩ። ብዕራይ ንዋናኡ፡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጐይታኡ ይፈልጦ፡ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን፡ ህዝበይ’ውን ኣየስተውዕልን እዩ።ኢሳ.1:3 ኢየኡስ ሓጎስ ሰብን መላእኽትን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስ ህዝብን ኣህዛብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ ኣማልክት ናይ ጐይቶት ጐይታ፣ ናይ ነገስታት ንጉሥ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣልፋን ኦሜጋንኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም። ናብቶም ናቱ መጺኡ ንሳቶም ግን ኣይፈለጥዎን። ሎሚ' ኣነንንስኹም ኣብ ቤትና'ዶ ተቐቢልናዮ ኣለና ንኸውንወይስ ማዕጾ ቤትና ዓጺና ዕለተ ልደቱ ነኽብር ኣለናናትና ህያብ ናይዞም ኣብ 40 ኣብ 80 ተጠሚቕና ስመ ክርስትና ዝተቐበልና ንህቦ እንታይ እዩእወ ጐይታ ዝደሊ ሕይወትና እዩ። ናትና ህያብ እምበኣር ፍቕሪ። ፍቕሪ ንኣምላክ ፍቕሪንኣሕዋት። ንጐይታ እንህቦ ህያብ ነቶም ዝበደሉና ይቕሬታ ምግባር ኢዩ። እዛ ዕለት መዓልቲ ዕርቂ እያ እሞ ምስ ዝበደልናዮምን ዝበደሉናን ንተዓረቕ።መስፍን ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕይወትና እንተልዩ፡ ገበርቲ ሰላም ንኹን።ኢሳ.96 ሽዑ እቲ ኣብዛ ዕለት ዝተዘመረ መዝሙር ኣብ ሕይወትናትርጉም ክረክብ እዩ።

 

እንቋዕ ናብ ብርሃነ ልደት ጐይታና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብጸሓና!

ላእከማርያም - ዘደብረብርሃን

ታሕሳስ ፳፰ ፳፻፰

Comments are closed.